Ceeview – IT-Service overvåking

Ceeview støtter oppunder bedriftens verdiskapende prosesser og avdekker kritiske situasjoner slik at man kan opprettholde et høyest mulig servicenivå på tjenestene overfor sine kunder og brukere.

Ceeview er en produktportefølje som er utviklet av et team med flere års erfaring og kompetanse på innovative løsninger innenfor områder som Cloud Computing, Virtualisering , Service Level Management, Systems Management, Event Management , Network Management, Application Management og Database Management.

Produktet er basert på en ny og innovativ tilnærming til IT-Service overvåking som bidrar til å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på IT- tjenestene. Produktet gir en komplett oversikt over IT tjenestenes tilgjengelighet, infrastruktur og omdømme ved å overvåke, analysere og identifisere problemer. Dette skjer gjennom bruk av intuitive Service Dashboards og avansert tjeneste modellering som kontinuerlig tilpasser seg endringer i tjenesteinfrastrukturen.

Ceeview User Experience and Infrastructure

 

Modellering av IT-tjenesten og underliggende infrastruktur

Ceeview benytter to typer modeller for å oppnå en mest mulig effektiv og oversiktlig representasjon av en tjeneste. Tjenestemodellene kan være enkle eller avanserte i sin form og kan tilpasses og utvides over tid basert på de ønsker og behov man måtte ha. Modellene kan enten bygges opp og vedlikeholdes manuelt eller man kan benytte data fra CMDB (Configuration Management Database), Tjeneste katalog (Service Catalog) eller fil.

 • Tjenesteopplevelse-modellCeeview Service Models
  (Service Behavior Model)
  Denne modellen gir et bilde av hvordan tjenesten oppfører seg sett fra brukerens ståsted. Typisk er responstider på forskjellige handlinger i en web-applikasjon. Et eksempel kan være en nettbutikk hvor man utfører et sett av transaksjoner som innlogging, varesøk, betaling, utlogging.
 • Tjeneste infrastruktur modell
  (Service Infrastructure Model)

  Dette er en modell som inneholder infrastruktur-komponenter som tjenesten er avhengig av.

 

 

Rolle basert tilgang for brukere og kunder – Role based access control (RBAC)

Sanntidsdata og historiske rapporter presenteres i web-baserte brukergrensesnitt (Dashboards) og pdf-dokumenter. Avhengig av den enkelte brukers rolle og funksjon vil det tilgjengeliggjøres relevante Dashboards med tilhørende rettigheter til å utføre oppgaver. Kunder og brukere gis tilgang til systemet gjennom en web-basert portal.

User categories

 

 

Tjenestetilstand – Service State/Availability

Måling av tilgjengelighet og responstid på tjenesten.

Ceeview måler hvordan tjenesten er tilgjengelig for brukerne. Vi kaller dette for Tjenestetilstand eller Service State. Detter er en fysisk/objektiv måling. Målingene utføres ved bruk av en av følgende metoder eller kombinasjoner av disse:

 • Simulere en bruker ved å gjennomføre et sett av transaksjoner
  – syntetisk
 • Faktiske brukertransaksjoner hvor man lytter på nettverkstrafikken
  – passiv

Det er også mulig å benytte tredjepartsverktøy/løsninger til å hente inn måledata.

I web-baserte brukergrensesnitt får man en rask oversikt over tilstanden på alle tjenestene som er definert i systemet. Det vises også en oversikt på kunde/gruppe nivå som man kan ekspandere for å få ytterligere informasjon om den enkelte tjeneste.

Ved avvik fra normalsituasjon kan man også informere relevant personell via epost eller SMS . Ceeview har støtte for vaktlister.

 

Tjenestehelse – Service Health

Visualisering av “helsen” på infrastrukturen som tjenesten er avhengig av.

Enhver IT-tjeneste er avhengig av underliggende hardware- og software komponenter i tillegg til nettverks- og kommunikasjonsløsninger. I Ceeview har vi introdusert et nytt konsept som benytter en egenutviklet kalkuleringsmodell for å beregne helsen på infrastrukturen som tjenesten er avhenig av. Dette kaller vi for Tjenestehelse og denne sier noe om hvordan tjenesten har det – vi kan si at vi tar pulsen på tjenesten.

Ved hjelp av tjenestehelsen kan vi raskt avdekke og informere om kritiske situasjoner som er i ferd med å utvikle seg og i sin tur medføre nedetid på selve tjenesten.

Innsamling av data for å beregne tjenestehelse gjøres via Ceeview sine “monitorer”. Det er også fullt mulig å benytte måledata fra tredjeparts verktøy ved bruk av “Gateways”.

Tradisjonelle løsninger genererer ofte alamer på enkeltkomponenter i infrastrukturen. Dette gjør at det er vanskelig å vite hvilke tjenster og kunder som er berørt og hvilke alarmer som bør prioriteres både med hensyn til økonomi og viktigheten av den enkelte tjeneste.

Asset HealthCeeview Service Health

 

Tjenesteavtale – Service Level Agreement (SLA)

Måling og rapportering på at tjenesten er i henhold til en definert avtale (SLA).

En tjenesteavtale (SLA) er en avtale mellom kunde og leverandør hvor nivået på tjenesten er definert. For å oppnå en effektiv SLA må denne kunne måles, overvåkes og dokumenteres.

I Ceeview får man en aggregert oversikt over status på alle SLA avtalene for hele kundeporteføljen. Man kan bevege seg innover i systemet helt ned på den enkelte tjeneste og dennes infrastruktur. Oversikten er tilgjengelig i sanntid og historiske, samt i pdf-baserte rapporter.

Ved fare for brudd på en avtale blir man varslet og kan bevege seg innover i systemet for å gjennomføre tiltak for å unngå at avtalen brytes. Skulle avtalen bli brutt vil man finne tidspunkt for brudd og hva som forårsaket bruddet. Årsak og forklaring på avvik og brudd kan beskrives i rapportene.

I SLA’en kan man definere tidsintervall (driftsperiode) for tilgjengelighetskrav på tjenesten, f.eks. 98,5% mellom 07:00 og 17:00, mandag til fredag. I tillegg kan man definere den rullerende lengden på avtalen (kalkuleringsperiode); dag, uke eller måned. Det er også mulig å ekskludere perioder hvor man f.eks. utfører vedlikehold av systemer.

Ceeview er det verktøyet du trenger for å definere, overvåke og rapportere på tjenesteavtaler. Detter er viktig for å forstå hvordan IT-organisasjonen eller tjenesteleverandøren presterer opp mot forventningene til virksomheten eller kunden. Sanntidsinformasjon hjelper til med å identifisere risiko, prioritere ressurser og levere den tjenestekvaliteten bedriften krever.

 

Saksbehandling – Incident tracking/Service Desk

Registrering av hendelser og avvik for oppfølging av saker mellom tjenesteleverandør og kunde.

Ceeview har mulighet for registrering og oppfølging av hendelser/avvik som oppdages av systemet.

Her kan man opprette og følge sakene fra de registreres til de er løst og lukket i intuitive brukergrensesnitt.

Dersom man allerede har en Help/Service Desk løsning implementert er det fullt mulig å integrere denne med Ceeview.Kontakt for demo