Menu

Ceeview overvåker, måler og analyserer alle aspekter ved en IT-tjeneste (service) for å sikre tilgjengelighet, samt skaffe til veie relevant informasjon om tjenesten for å forstå brukernes opplevelse av denne.

Med Ceeview får du en rask status på tilgjengelighet og responstid på IT-tjenestene. Her vil du se hvordan tjenestene fungerer akkurat nå og hvordan de historisk har oppført seg.  Selv om en tjeneste i de fleste tilfeller fungerer tilfredsstillende, er det viktig å raskt oppdage, kartlegge og utbedre situasjoner hvor det er avvik fra normalsituasjonen. Dette for å øke kvalitet og oppetid slik at kunder og brukere får utført sine oppgaver raskt og effektivt. Når svartider overskrider en forhåndsdefinert terskelverdi eller det er problemer med IT-infrastruktur, blir relevant personell alarmert via e-mail eller SMS slik at de raskt kan rette problemet. Med Ceeview får du status over responstider på tjenestene og kan ta et “dypdykk” for å finne flaskehalser og utbedre disse.

 

Ceeview produkt konsept:ceeview overview

Ceeview overvåker forretningskritiske IT-tjenester ved å plassere tjenesten (Service) i sentrum. Fra dette ståstedet kan man se hva tjenesten er avhengig av for å sikre høyest mulig oppetid, kvalitet og fornøyde brukere.

I tillegg til en rekke aspekter ved selve tjenesten, overvåker Ceeview også underliggende hardware og software komponenter for raskt å avdekke problemområder. Disse kan i sin tur kan redusere responstider og kvaliteten på tjenesteleveransen. Ceeview ser også på hvordan tjenesten oppleves av brukerne og måler at denne leveres i henhold til de forventninger som er avtalt mellom partene. Sosiale medier spiller en viktigere og viktere rolle og Ceeview planlegger å introdusere en omdømme oversikt som forteller hva som blir skrevet om tjenesten i sosiale medier.

Gjeldende versjon av Ceeview inneholder funksjonalitet for måling av tjenestenes tilgjengelighet og responstid – “Service Availability”, helsen på tjenesten (proaktiv overvåking) – “Service Health”, måling og rapportering på tjenesteavtaler – “Service Level Agreement (SLA)”, samt alarmering, rapportering, vaktlister, saksbehandling, m.m. Planlagt funksjonalitet i kommende versjoner er bl.a. moduler for økonomi og prioritering, Key Performance Indicators, tjenestekvalitet (“baselining”) og måling av omdømme gjennom spørreundersøkelser og analyse i sosiale medier.


Overordnet status på IT-tjenester, underliggende infrastruktur og tjenesteavtaler:

Ceeview er en SaaS basert løsning som “hostes” av Ceesoft eller tredjepart. Det er også mulig å installere løsningen lokalt (“on-premise”). Under vises et typisk brukergrensesnitt som man får opp etter pålogging på Ceeview portalen. Denne gir et overordnet bilde av alle tjenestene og kundene som er definert i systemet. Herfra kan man bevege seg innover i systemet for å få et komplett bilde av de enkelte tjenestene som f.eks. årsaker til nedetid og potensielle problemer. Det er enkelt å tilpasse brukergrensesnittet til roller i organisasjonen som f.eks. driftsansvarlig, service/applikasjons ansvarlig, ledelse, etc. Det er også mulig å gi kunder- og brukere fulle- eller begrenset tilgang via web-portalen i Ceeview. Historiske pdf-rapporter kan generes og sendes ut automatisk til definerte brukere og kunder.

1
2
3
Service Availability/State:
Selve tjenesten måles og analyseres for å forstå brukernes opplevelse av denne og at de får utført sine oppgaver. Dersom det er for lange svartider eller andre problemer med tjenesten vil den vises som nede (“Down”). Grønt indikerer at tjenesten responderer som den skal, mens rødt betyr at det tar lang tid å få utført oppgaver i applikasjonen.
Tallverdien (268) viser hvor mange tjenester som overvåkes.
Service Infrastructure/Asset Health:
Her vises tilstanden/helsen på IT-infrastrukturen som tjenestene er avhengig av for å fungere optimalt, f.eks. servere, databaser og nettverk. Ressurshelsen gjør at man raskt får en indikasjon på at noe må gjøres for å unngå problemer med tjenesten slik at man opprettholder høyest mulig servicenivå og tilgjengelighet på tjenesten.
Tallverdien (1159) indikerer hvor mange ressurser (enheter) som overvåkes.
Service Level Agreement (SLA):
Her kan man definere og overvåke tjenesteavtaler (SLA’er). Dette er avtaler mellom leverandør av tjenesten og kunden som sier hvilke krav som stilles til tjeneste-leveransen. Status-ikonene viser til enhver tid om avtalene er oppfylt eller ikke. Grønt indikerer at alt er OK,  mens rødt betyr at avtalen er brutt.
Tallverdien (19) viser hvor mange tjenesteavtaler som er definert.

Ceeview home page

1
Konto status – viser overordnet status for den enkelte kunde eller tjeneste:
Her får man oversikt over hvilke kunder og hvilke tjenester det er problemer med. Helsetilstanden (“Service Health”) indikerer om det er behov for tiltak for å unngå at ytelse og tilgjengelighet på tjenesten forringes. Man kan gå inn på den enkelte kunde/tjeneste for å få ytterligere informasjon om hva som er problemet og raskt ta nødvendige tiltak for å få tjenesten tilbake til normaltilstanden.

 

 “Drill-down” for analyse og feilretting av kritiske problemer:

Ceeview hjelper til med å avdekke tekniske problemer så tidlig som mulig for å unngå nedetid og dårlig responstid for brukerne.

Ceeview Service board

 Kontakt for demo